Justin Thomas

Thomas voted PGA Tour player of the year

Justin Thomas wrote down a dozen goals at the start of the season, some higher than others, none about winning PGA Tour player of the year. …